L'equip docent

Organigrama Escoles Cor de Maria

ÒRGANS DE GOVERN I DE DIRECCIÓ  

La institució titular de l’escola és la FUNDACIÓ PRIVADA COR DE MARIA

Com a tal, defineix la identitat i l’estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant la societat, l’administració educativa, els pares d’alumnes, el professorat i el personal d’administració i serveis.

EQUIP DIRECTIU

És el representant de la institució Titular del centre. Respon de la marxa general de l’escola d’acord amb el Caràcter Propi de la Fundació i amb la normativa vigent.

Director de centre

Pau Maré i Soler

És el representant de la titularitat dins el centre.

Directora pedagògica

Sandra Ruart i Torrent

És la responsable de dirigir i coordinar el conjunt de les activitats acadèmiques de les diferents etapes.

Administradora

Nuri Palet Hornillos

L’Administrador/a és responsable de la gestió econòmica, i exerceix les seves funcions en dependència directa de el/la Director/a i Titular del Centre.

Coordinadora EVICE

Anna Vilà Salvà

La coordinadora EVICE és la responsable de l’educació en valors i competència espiritual.

EQUIP DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

L’Equip de Coordinació Pedagògica és l’òrgan col·legiat que dona cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en les diferents etapes del Centre i col·labora amb el/la Director/a Titular i el/la Directora Pedagògic/a del Centre en l’organització, direcció i coordinació de l’acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres i professors.

 

Directora pedagògica

Sandra Ruart i Torrent

La directa pedagògica ercita les funcions que, per delegació, hagi rebut de el/ la Director/a.

Cap d'Estudis d'Etapa EI i EP

Glòria Maqueda Gallardo

El/La Cap d’Estudis d’Etapa és el/la responsable de dirigir i impulsar les activitats educatives de l’etapa respectiva.

Cap d'Estudis d'Etapa ESO

Núria Felip i Jacas

El/La Cap d’Estudis d’Etapa és el/la responsable de dirigir i impulsar les activitats educatives de l’etapa respectiva.

Director de centre

Pau Maré i Soler

És el representant de la titularitat dins el centre.

ÒRGANS DE COORDINACIÓ UNIPERSONALS

El/La Coordinadora de Cicle és el/la professor/a que col.labora amb el/la Cap d’Estudis de l’Etapa en l’orientació i coordinació de la tasca educativa de l’Equip de professors de cicle.

Educació Infantil

Mònica Saura Coll

Cicle Inicial

Ana Ricart Contreras

Cicle Mitjà

Montse Xifre Sagrera

Cicle Superior

Josep Lluís González Gil

CLAUSTRE DE PROFESSORAT

El Claustre de Professors és l’òrgan de govern col·legiat format per la totalitat dels professors que imparteixen la docència en el Centre. Està format per els mestres i els professors que són els primers responsables de l’ensenyament en el marc de les respectives àrees, i orienten llur acció docent amb vista a la Formació Integral dels alumnes, d’acord amb el que preveu el Projecte Curricular d’Etapa.

Educació Infantil

Gemma Dalmau (P3)

Mònica Saura (P4)

Rosa Bonaventura (P5)

Pilar Gelabert (suport)

Xènia Matés (suport)

Anna Alsina

Ana Ricart

Glòria Maqueda

Cicle Inicial

Rosa Maria Mercader (1r)

Anna Alsina (2n)

Ana Ricart

Marina Grassot (suport)

Glòria Maqueda 

Cicle Mitjà

Anna Vilà  (3r)

Sandra Ruart  i Montse Rubau (4t)

Núria Figueras

Alexandra Otero

Marta Troyano

 

Cicle Superior

Josep Compaña (5è)

Josep Lluís González  (6è)

Alexandra Otero 

Marta Troyano

Anna Vilà

 

Especialistes

Alexandra Otero (anglès)

Anna Vilà (música)

Glòria Maqueda (música)

Anna Ricart (anglès)

Marta Troyano (educació física)

Toni Garcia (educació física)

Secundària

Lluís Illas  (1r)

David Martínez (2n)

Eloi Collelldemont (3r)

Marta Tarrés (4t)

Toni Garcia (AO)

Pau Maré

Nuri Felip

Anna Vilà

Georgina Garrido

 EL PROFESSORAT ES REUNEIX

  • Els dijous migdia (infantil i primària) i els dilluns migdia (educació secundària).
  • Els dilluns tarda per formació.
  • Els professors de cada cicle es reuneixen una vegada a la setmana per tal de preparar les activitats conjuntes.
  • Els membres de la comissió mediambiental es reuneixen com a mínim un cop per trimestre.

 COMISSIÓ D’ATENCIÓ EDUCATIVA INCLUSIVA (CAEI)

Ana Vidal (psicopedagoga), Anna Vilà i Montse Xifre

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEI

Nuri Palet (administradora), Marta Brancós (porteria), Piti Saura (vetlladora),  Susana López (neteja), Nuri Mir (neteja) i Guillem Pajares (manteniment).

C/ 1 d'octubre de 2017, 2
17100, La Bisbal d'Empordà, Girona
Tel. 972 64 01 62
[email protected]
www.cordemarialabisbal.cat

Avís legal
Política de privacitat

Canal de denúncies

icon-car.png
Cor de Maria - La Bisbal d'Empordà

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - La Bisbal d\'Empordà 41.958884, 3.040321

Segueix-nos a: