Educació Secundària Obligatòria

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria va dels 12 als 16 anys. És un període marcat per l’adolescència i això fa que sigui un moment clau on cal realitzar un bon acompanyament per tal que el nostre alumnat desenvolupi totes aquelles habilitats que són imprescindibles per encarar el futur amb garanties.

Al finalitzar aquesta etapa, les i els estudiants obtenen el títol de Graduat en ESO que els permetrà continuar el seu camí acadèmic d’acord amb els seus interessos i motivacions.

Els nostres valors

Acompanyament personal i emocional

Educació plurilingüe

Tecnologia i digitalització

Aprenentatges per la vida

Individualització acadèmica

Perfil de l'alumne

 • Ens il·lusiona una persona EMPRENEDORA, que busca solucions creatives i innovadores, amb esforç i entusiasme per aprendre.
 • Ens il·lusiona una persona REFLEXIVA, que analitzi situacions, fets i circumstàncies per construir la seva pròpia opinió.
 • Ens il·lusiona una persona CONSCIENT, que es coneix, s’estima i sap canalitzar les seves emocions per relacionar-se de manera assertiva.
 • Ens il·lusiona una persona COMPROMESA, que s’implica amb els seu entorn i la societat per a la recerca del bé col·letiu.
 • Ens il·lusiona una persona COMPETENT, que resol situacions diverses desenvolupant el ventall d’aprenentatges adquirits

Projecte educatiu

Acompanyament personal i emocional

Un dels aspectes que cuidem és l’atenció personalitzada, amb la figura del cotutor/a que acompanya cadascun dels i les alumnes al llarg de tota l’etapa educativa i també la del tutor, que aplica en les hores corresponents el Pla d’Acció Tutorial.

Així mateix es treballa l’educació emocional a través de la matèria complementària de Filosofia 3/18 (emmarcada dins el projecte Sadhana de tota l’escola), amb la realització d’un dia de convivències  a principi de curs que serveix per reflexionar sobre aspectes transcendents a partir de diversos textos, amb la participació en el programa Sigues Tu de Dipsalut i també en el Programa Salut i Escola del Departament de Salut i Educació, disposant d’una infermera un dia a la setmana.

Educació Plurilingüe

Reforcem la llengua anglesa tot oferint una hora complementària de writing a 1r d’ESO, i petits tastets de CLIL en diverses assignatures no lingüístiques. També oferim als alumnes el Batxillerat Dual i la possibilitat de participar a les proves oficials d’idiomes que acrediten els coneixements assolits. I a 4t d’ESO es realitza una obra de teatre en llengua anglesa per a l’escola i també per a les famílies: The Lion King.

 

Quant a les altres llengües estrangeres s’ofereixen el francès i l’italià com a matèries optatives de centre.

Tecnologia i digitalització

L’escola disposa de pantalles digitals interactives a totes les aules d’ESO així com també una impressora 3D i una talladora làser que estan a disposició del professorat per a la seva utilització.

 

El proper curs es realitzarà una hora de robòtica a 1r i 2n d’ESO com a optativa de centre i s’anirà introduint aquesta disciplina dins la matèria de tecnologia de 3r i 4t d’ESO.

 

Així mateix l’alumnat treballa normalment amb ordinadors a l’aula (tot i que no són l’únic mitjà d’aprenentatge), utilitzant-los de manera individual.

Aprenentatges per la vida

Un dels aspectes claus de l’educació secundària al Cor de Maria de la Bisbal és la realització de projectes en moltes àrees, que permeten treure el millor de cada alumne/a:

 • Pla lector: es destina una hora a la lectura silenciosa i a l’elaboració de fitxes dels llibres que s’han llegit.
 • Projectes d’investigació: es realitza un portfoli que es comença a 1r i s’acaba a 3r d’ESO, i el Projecte de Recerca de 4t es duu a terme en el marc d’una hora lectiva, on es treballen les diferents metodologies d’investigació.
 • Projectes solidaris: tant des dels Serveis Comunitaris de 3r d’ESO, des de la matèria de música de 3r, amb el projecte UAP, com amb projectes externs, es realitzen activitats solidàries.
 • Projectes globalitzats: es destinen dues hores lectives setmanals a fer projectes globalitzats per aules, a més dels que es realitzen dins les diferents matèries i també els projectes interdisciplinaris que tenen lloc durant tota una setmana a final de cada trimestre i on es barregen tots els quatre cursos d’ESO.
Individualització acadèmica

I el darrer gran valor de la nostra etapa és el fet de tendir a l’excel·lència de tot el nostre alumnat:

 • Es fa especial atenció al fet que surtin ben preparats en llengua oral, fent multiplicitat de presentacions orals en les matèries lingüístiques però també amb el portfoli, els projectes d’aula, els interdisciplinaris i el Projecte de Recerca.
 • També es reforcen les matemàtiques amb la presència de dos professors a l’aula, realitzant tallers de matemàtiques a 1r i 2n d’ESO, participant en concursos matemàtics com les Proves Cangur, la Copa Cangur, el Fem Matemàtiques…
 • Comptem amb un grup d’excel·lència intern, format pels alumnes més brillants de cada classe i que realitzen projectes diversos d’ampliació de les diferents matèries.
 • Realitzem desdoblaments a les hores de llengua (catalana, castellana i anglesa) i també a les hores de tecnologia i laboratori, per tal de crear grups reduïts que ajuden a atendre la diversitat dins l’aula.