Educació Primària

En aquesta etapa, al Cor de Maria pensem que és fonamental promoure una pedagogia que fomenti el desenvolupament holístic de l’alumnat. El nostre projecte educatiu busca formar alumnes emprenedors, reflexius, conscients, compromesos i competents. A continuació, es presenten algunes de les estratègies pedagògiques utilitzades que ens ajuden a assolir aquests objectius:

 • Metodologies actives: L’ús d’estratègies com l’aprenentatge cooperatiu, el treball en grups, el treball en projectes i l’aprenentatge basat en tasques pràctiques ofereix a l’alumnat experiències significatives que afavoreixen la seva participació activa en el procés d’aprenentatge.
 • Aprenentatge basat en problemes: Els problemes reals i situacions autèntiques donen a l’alumnat l’oportunitat de desenvolupar habilitats per analitzar, solucionar problemes i prendre decisions informades, tot contribuint al seu creixement personal i intel·lectual.
 • Tecnologies educatives: L’ús de la tecnologia com a eina d’aprenentatge fomenta l’accés a continguts diversificats i propicia experiències d’aprenentatge més interactives i adaptades a les necessitats individuals de cada alumne.
 • Valoració de la diversitat: Afavoriment d’un entorn d’aprenentatge inclusiu que respecti les diferències culturals, emocionals i socials entre l’alumnat ajuda a desenvolupar la seva empatia i consciència social.
 • Desenvolupament d’habilitats socioemocionals: Un enfocament en l’ensenyament d’habilitats emocionals i socials, com ara la gestió de les emocions i la comunicació efectiva, ajuda  l’alumnat a relacionar-se amb els altres de manera saludable.

Perfil de sortida de l’alumnat

Emprenedora

Reflexiva

Conscient

Compromesa

Competent

Perfil de l'alumne

 • Ens il·lusiona una persona EMPRENEDORA, que busca solucions creatives i innovadores, amb esforç i entusiasme per aprendre.
 • Ens il·lusiona una persona REFLEXIVA, que analitzi situacions, fets i circumstàncies per construir la seva pròpia opinió.
 • Ens il·lusiona una persona CONSCIENT, que es coneix, s’estima i sap canalitzar les seves emocions per relacionar-se de manera assertiva.
 • Ens il·lusiona una persona COMPROMESA, que s’implica amb els seu entorn i la societat per a la recerca del bé col·letiu.
 • Ens il·lusiona una persona COMPETENT, que resol situacions diverses desenvolupant el ventall d’aprenentatges adquirits

Projecte educatiu / Criteris d'avaluació

PROJECTE SADHANA

El projecte Sadhana és un conjunt de pràctiques que cal fer al llarg de la vida per tal de realitzar-se plenament a nivell personal en tots els àmbits de la nostra vida, tant físic com mental, espiritual, de sentiments.

De sadhanes n’hi ha de molts tipus: mantres, meditacions, relaxacions, bons hàbits, exercicis de respiració, rituals i exercicis filosòfics per a l’autoconeixement i el creixement personal.
Es presenten un seguit d’accions planificades per a realitzar dins l’aula, per a treballar la interioritat.

Aquestes propostes van destinades a fomentar la intel·ligència emocional i la intel·ligència espiritual, tot passant per educar en el sentit crític i en treball de l’autoconeixement personal

METODOLOGIES ACTIVES: AMBIENTS, CAPSES D’APRENENTATGE, PROJECTES, STEAM

Les metodologies actives ofereixen diversos beneficis per als alumnes de primària:

 • Aprenentatge significatiu: Posen l’alumne al centre del procés d’aprenentatge, fent-lo més rellevant i personalitzat.
 • Pensament crític i creativitat: Fomenten l’exploració de perspectives diverses, ajudant els alumnes a desenvolupar habilitats analítiques i creatives.
 • Col·laboració: Permeten treballar en grups, millorant les habilitats de comunicació i cooperació.
 • Autonomia i responsabilitat: Els alumnes adquireixen més autonomia en el seu aprenentatge, assumint més responsabilitat pel seu procés.
 • Resolució de problemes: L’aprenentatge pràctic desafia els alumnes a solucionar problemes reals, desenvolupant la seva capacitat de resolució.
 • Motivació: L’enfocament en interessos propis manté els alumnes motivats i compromesos.
 • Personalització: Permet adaptar l’aprenentatge a les necessitats individuals dels alumnes.

Cada semana dediquem dues sessions a aquestes metodologies en grups reduïts i internivells.

LEARNING ENGLISH

L’aprenentatge de la llengua anglesa té un impacte significatiu en el desenvolupament de diverses habilitats i la seva aplicació com a llengua vehicular en altres assignatures, com la plàstica i la robòtica:

 • Expressió oral: L’estudi de l’anglès fomenta la confiança dels alumnes en la comunicació verbal, ajudant-los a practicar l’expressió de les seves idees i opinions de manera clara i eficaç.
 • Comprensió lectora: A través de lectures variades en anglès, els alumnes milloren la seva comprensió de textos, així com la seva capacitat per identificar idees principals, inferir significats i reconèixer diferents gèneres literaris.
 • Creació de textos: L’escriptura en anglès permet a l’alumnat  desenvolupar habilitats narratives, expositives i argumentatives. Els ajuda a estructurar textos coherents, expressar idees pròpies i utilitzar un llenguatge precís i adequat.
 • Ús com a llengua vehicular: L’anglès com a llengua vehicular en assignatures com la plàstica i la robòtica ofereix a l’alumnat l’oportunitat d’aprendre continguts específics d’aquestes àrees en anglès, cosa que enriqueix el seu vocabulari tècnic i millora la seva capacitat per comprendre i aplicar coneixements en contextos pràctics.

A més, l’ensenyament de l’anglès a les nostres escoles permet a l’alumnat assolir bons nivells d’habilitat que poden acreditar amb els títols de Cambridge, reconeguts internacionalment. També els facilita accedir al Diploma Dual, una oportunitat que enriqueix la seva formació i els ofereix més opcions per al seu futur acadèmic i professional. Aquest enfocament integrat millora no només les seves competències lingüístiques, sinó també la seva preparació per a entorns multilingües i internacionals.

A primària es fan cinc sessions d’anglès a la semana, una d’elles está basada en l’aprenentatge AICLE/CLIL (Aprenentatge Basat en Continguts i LLengües Estrangeres) fent una asignatura com és la robòtica o l’artística on s’aconsegueix un aprenentatge de l’anglès a través del seu ús en d’altres matèries.

ROBÒTICA

a robòtica és una forma divertida i educativa d’introduir-los en el món de la tecnologia i el pensament computacional des de ben petits.

A primària s’utilitzen diferents robots, wedo 2.0 ,spike prime i maindstorm 3v3.

La robòtica a l’etapa d’educació primària aporta múltiples beneficis a l’alumnat, ajudant-los a desenvolupar habilitats cognitives, socials i emocionals. Treballar amb robòtica fomenta el pensament crític i la capacitat de resoldre problemes, així com la integració de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEAM). Els projectes de robòtica promouen la creativitat i la innovació, tot estimulant a l’alumnat a dissenyar i construir solucions pràctiques. A més, treballar en equips potencia la col·laboració i la comunicació, mentre que la programació i el disseny ajuden a desenvolupar l’autonomia i la perseverança. En definitiva, la robòtica ofereix experiències d’aprenentatge pràctiques i estimulants que poden inspirar els alumnes a explorar futurs camps d’estudi i carreres en tecnologia i enginyeria.

 

LLENGUATGE MUSICAL I DANSA

Treballar el llenguatge musical i la dansa a primària aporta beneficis a l’alumnat com el desenvolupament d’habilitats cognitives, la millora de la memòria, l’atenció i la concentració, i la millora de les habilitats de resolució de problemes. Alhora, fomenta la creativitat i l’expressió personal, permetent a l’alumnat explorar la seva imaginació i expressar-se lliurement. També ajuda en la coordinació i la motricitat, desenvolupant la coordinació motora i la percepció espacial. Les disciplines promouen el treball en equip, impulsant la cooperació i les habilitats socials. La participació en trobades artístiques com Cantània, la Clika i el taller de danses permet treballar col·lectivament en projectes artístics, creant un sentit de comunitat. A través de la música i la dansa, els nens i nenes exploren diverses tradicions culturals i desenvolupen apreciació per la diversitat i els valors culturals. En resum, el llenguatge musical i la dansa enriqueixen l’experiència educativa  i contribueixen al seu creixement personal i cultural. 

La música és el cor de moltes de les nostres activitats escolars. Des de la castanyada fins al festival de final de curs, la música enriqueix les nostres celebracions i crea un ambient festiu. És el fil conductor que uneix diverses disciplines i fomenta la creativitat.

ÀREA DE LLENGÜES

Som una escola plurilingüe amb la llengua vehicular el català. Treballem per aconseguir que l’alumnat assoleixi un bon domini a nivell oral, lector i escrit en català, castellà i anglès, així com una introducció al francès. Aquest enfocament fomenta les habilitats lingüístiques necessàries per a la comunicació en diversos idiomes, preparant-lo per a un món globalitzat.

Donem una gran importància al pla lector, que es realitza cada dia a tota l’etapa de primària. Aquest pla fomenta l’amor per la lectura i ajuda els nens i nenes a millorar la seva comprensió lectora, augmentant el seu vocabulari i la seva capacitat per interpretar textos diversos. A més, el pla lector promou l’hàbit de la lectura, tant de manera independent com en grup, contribuint al seu creixement acadèmic i personal. Aquestes experiències enriquiran les habilitats lingüístiques i potenciaran el seu aprenentatge en altres disciplines.

ÀREA CIENTÍFICO-MATEMÀTICA

A l’etapa de primària, treballem l’àrea científicomatemàtica per afavorir els aprenentatges competencials i relacionar-los amb la vida quotidiana de l’alumnat. Aquest enfocament ajuda a aplicar coneixements teòrics a situacions reals, fent que l’aprenentatge sigui més rellevant i significatiu.

En l’àmbit del medi natural, participem en diversos projectes d’escola verda que connecten l’alumnat amb el seu entorn proper, com ara parcs naturals i les Gavarres. A través d’aquests projectes, fomentem la consciència ambiental i la responsabilitat envers la natura, ajudant l’alumnat a comprendre la importància de preservar i respectar el nostre entorn.

Pel que fa al medi social, integrem els sabers d’aquesta àrea amb el nostre entorn proper a través del municipi, entitats i altres recursos comunitaris. Això inclou activitats com visites a llocs històrics, museus locals o cooperatives, així com la participació en iniciatives comunitàries. Aquestes experiències ajuden l’alumnat a entendre la seva història i cultura locals, a més de fomentar un sentit de pertinença a la comunitat.

En general, aquest enfocament holístic de l’àrea científicomatemàtica a primària no només millora la comprensió de l’alumnat sobre el món que l’envolta, sinó que també els proporciona les eines necessàries per ser ciutadania responsable i conscients de la seva comunitat i del medi ambient.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
 • Robòtica
 • Reforç d’anglès
 • Taller de matemàtiques
 • Educació artística
 • Projecte entre cursos
 • Francés